KOI do formularza kontaktowego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest M-Core Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa,
  wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000919637, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1133040128, REGON 389869446 („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres M-Core Consulting sp. z o.o., ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail [***].

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, adresu email, telefonu, faksu, adresu, nazwy firmy będą przetwarzane w celu:
  1. komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
  2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzeniaroszczeń i obrona przed roszczeniami
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie adresu email jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem (niepodanie niezbędnych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy).
 3. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Okres przechowywania danych osobowych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 4) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes  Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.

[Kategorie odbiorców danych]

 1. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Prawa]

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
  sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od  Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej –patrz pkt 2).
 6. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu znajdzie Pan/Pani informacje jak wnieść taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
 
 

O firmie

Przenosimy biznesy do chmury i dbamy o środowiska serwerowe.

Najwięksi gracze przenoszą swoje biznesy do chmury. Zapewnia im to praktycznie nieograniczony wzrost przy niskich kosztach i niezrównanej szybkości działania.

Kontakt